Gingtunaan

Ang suyod ng ini nga pahina hay 40 nga istoya nga madahan nga gingpili halin sa bilog nga Biblia sa Luma kag Bag-o nga Kasugtanan. Ini nga mga istorya hay magadaya sa imo tuna sa kaunaunahan "paghuman sa tawo" hasta "hasta sa bag-o nga langit kag duta".

1. Ang Pagtuga ng Kalibutan

2. Ang Pagsuway ng Tawo

3. Ang Duha nga Magmanghod

4. Si Noe kag ang Bahà

Thumbnail image