Pagtuon ng Kanta Para sa Ginoo (2005)

Ini hay resulta ng isa ka workshop ng Ethnomusicology nga ginghimo ni Glenn Stallsmith kag iya mga kaibahan sa Romblon National High School (RNHS) sa 2005. Mga 250 maestro kag amateur sa musiko hay nagatend. Tapos, 13 ka kanta hay gingsulat kag gingrekord ng mga participants sa kataposan ng workshop. Ini nga mga kanta hay sa tanan nga Romblomanon kag sa kada isa nga nagakapalipay sa ethnomusiko!

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.