Mga Liksyon parti sa Linguahe

Downloads: 

Mga Leksyon para Magtuon ning Romblomanon (1995)

Rence S. Law

Ini hay igwa ning 25 nga liksyon para makabulig sa pagtuon ng linguahe nga Romblomanon nga may kaibahan nga audio.